مازندران- آمل و لاریجان

نام واحد اقامتی:متل تهراني
کد واحد اقامتی:2.65173
نوع واحد:
هتل
ستاره واحد:1
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
لاریجان
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
3362135-0122
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:مهرگان
کد واحد اقامتی:2.65125
نوع واحد:
هتل
ستاره واحد:2
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
آب اسک
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
2310-0122242
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:لوتوس
کد واحد اقامتی:2.65213
نوع واحد:
هتل آپارتمان
ستاره واحد:1
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
جاده هراز آبگرم لاریجان
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
2525-0122332
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:مهرگان
کد واحد اقامتی:2.6518
نوع واحد:
هتل آپارتمان
ستاره واحد:2
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
آب اسک
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
2310-0122242
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:نگين
کد واحد اقامتی:2.65188
نوع واحد:
هتل آپارتمان
ستاره واحد:1
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
لاریجان
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
3362170-0122
دورنویس:
3362012
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:واشقان
کد واحد اقامتی:2.65232
نوع واحد:
هتل آپارتمان
ستاره واحد:1
گروه:
C
نشانی کامل واحد اقامتی:
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:تهران
کد واحد اقامتی:2.65071
نوع واحد:
مهمانپذير
ستاره واحد:1
گروه:
نشانی کامل واحد اقامتی:
خیابان شهید بهشتی جنب پل معلق
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
2224534-121
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:سرچشمه
کد واحد اقامتی:2.65194
نوع واحد:
مهمانپذير
ستاره واحد:1
گروه:
نشانی کامل واحد اقامتی:
لاریجان
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
0122/3362123
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:
 
نام واحد اقامتی:فرهنگ
کد واحد اقامتی:2.65072
نوع واحد:
مهمانپذير
ستاره واحد:2
گروه:
نشانی کامل واحد اقامتی:
خیابان 17 شهریور
کد پستی:
شماره تلفن ثابت:
2223528-0121
دورنویس:
آدرس الکترونیکی:
نشانی اینترنتی:


 

نوشته شده توسط لاریجانی در جمعه ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۱:۲۸ قبل از ظهر موضوع | لینک ثابت